Aktivnosti

Održana prva sednica gradskog saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom U Skupštini grada je održana I sednica saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kojom je predsedavao Gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Naše udruženje su predstavljali socijalni radnik I vd sekretara Sanja Gligorić I predsednik Nikola Đorđević Polazeći od realnih potreba osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, a shodno Konvenciji Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom, Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonu o socijalnoj zaštiti, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, grad Beograd osnovao je Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kojim rukovodi Gradonačelnik, a članstvo čine članovi gradskog veća, Sekretari sekretarijata grada ključnih za predmetnu oblast, predstavnici institucija i organizacija sa republičkog i lokalnog nivoa, istaknuti stručnjaci u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i predstavnici udruženja građana. Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda osnovan je u cilju definisanja i uspostavljanja jedinstvene politike u pružanju društvene podrške, zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, a koja će se realizovati koordiniranom saradnjom gradskih sekretarijata, službi, uprava kao i drugih tela na nivou lokalne samouprave koja mogu dati stručan doprinos u uspostavljanju sistemskih rešenja u ovoj oblasti. Uloga Saveta ogleda se prvenstveno u podizanju odgovornosti Gradske uprave grada Beograda da obezbedi potreban nivo podrške u cilju uključivanja osoba sa invaliditetom u aktivan život šire društvene zajednice. Na današnjoj sednici su Formiraне radnе grupе Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom:
  1. Radna grupa za promociju jednakih mogućnosti i zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom
  2. Radna grupa za stvaranje okruženja bez prepreka za osobe sa invaliditetom
  3. Radna grupa za podsticanje radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  4. Radna grupa za obezbeđivanje dostupnosti usluga socijalne i zdravstvene zaštite i celoživotnog učenja osoba sa invaliditetom
  5. Radna grupa za izradu predloga Programa politika za osobe sa invaliditetom
Određeni su rukovodioci radnih grupa koji će u narednim nedeljama u zavisnosti od potreba same grupe odrediti njene članove. Naša organizacija će aktivno učestvovati u definisanju potreba naših članova kroz definisane radne grupe.