Aktivnosti

Građani Srbije koji ispunjavaju uslove za umanjenje računa za struju, gas i toplotnu energiju  od  17. decembra, mogu da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, jer na snagu stupa nova uredba kojom su prošireni kriterijumi za olakšice. svi korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć imaju pravo na ostvarivanje popusta za električnu energiju gas i grejanje. (Bitna napomena za korisnike ovog dodatka se ne uzima materijalni kriterijum) Potrebna dokumentacija: - popunjen obrazac ZEUK2 koji se objavljuje na internet stranicama Ministarstva energetike i jedinica lokalne samouprave Taj dokument sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, adresi prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva. - rešenje kojim ostvarujete pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć - očitana lična karta - poslednji račun od energenta za koji aplicirate popust. Zahtev podnosite u Gradski Sekretarijat ulica 27. marta 43 (preko puta poštanske štedionice) Članovi koji ne primaju uvećani dodatak podležu materijalnom kriterijumu koji možete pogledati u nastavku teksta. Status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju jednočlana domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 21.074 dinara. Za porodice sa dva člana gornja granica prihoda je 33.402, a tročlana ne smeju da premaše 45.729 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 58.057 dinara. Za petočlanu porodicu prihodi treba da budu do 70.384 dinara da bi ostvarili to pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 82.711 dinara, a za porodice sa više od šest članova, za svakog dodatnog pojedinca dodaje se 12.327 dinara. Prema kriterijumu „imovno stanje“, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40 kvadrata, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87 kvadrata, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara. Pravo na status energetski ugroženog kupca imaju primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Taj status ima i domaćinstvo čiji član koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a za čiji rad je potrebno napajanje iz elektromreže i kome obustavom isporuke struje može biti ugrožen život ili zdravlje. Domaćinstvo koje ima takvog člana treba da uz zahtev podnese i izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata, ugovor o snabdevanju i poslednji račun za isporučenu struju.  Prethodni dug za prirodni gas, električnu ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca. Energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta. Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas i toplotnu energiju primenjuje tokom zimskih šest meseci, pa građani u obrascu treba da navedu na koji energent se odnosi zahtev. Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, za jednočlano domaćinstvo – 120 kWh mesečno, za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 160 kWh mesečno, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 200 kWh mesečno, za šestočlano i veće domaćinstvo – 250 kWh mesečno. Umanjenje računa za gas za jednočlano domaćinstvo je – 359 kWh mesečno, za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 462 kWh mesečno, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 616 kWh mesečno, za šestočlano i veće domaćinstvo –770 kWh mesečno. Za toplotnu energiju, za svaki mesec za koji se ispostavlja račun popust je za jednočlano domaćinstvo, 60 odsto mesečnog računa, za dvočlano i tročlano domaćinstvo, 50 odsto mesečnog računa, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo, 45 odsto mesečnog računa, za šestočlano i veće domaćinstvo, 40 odsto mesečnog računa. Podnosilac navodi i adresu i površinu stambene jedinice i pravni osnov korišćenja. Seosko domaćinstvo može da stekne status ugroženog kupca bez obzira na površinu stana, odnosno kuće. U zahtevu se upisuju i podaci o snabdevaču prirodnog gasa, odnosno električne ili toplotne energije. U slučaju da podnosilac nema ugovor o snabdevanju nekim od ovih energenata, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, treba da priloži ugovor, javnu ispravu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici, kao što su ugovor o zakupu stana, odluka suda ili sličan dokument. Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca nadležni u gradskoj ili opštinskoj upravi utvrdjuju uvidom u podatke iz službene evidencije i dužni su da u roku od 30 dana odgovore na zahtev. Njihova obaveza je i da podatke o gradjanima koji su stekli ovaj status dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca. Novac za podršku energetski ugroženim kupcima obezbedila je država iz budžeta, do sada je to bilo oko 1,3 milijarde dinara, a za sledeću godinu je predvidjeno četiri milijarde jer se računa da će broj ugroženih kupaca sa oko 68.000 domaćinstava porasti na oko 190.000 domaćinstava.