Na osnovu Odluke Upravnog odbora GOSB sa 3. redovne sednice održane 15.03.2021.godine saziva se ZBOR ČLANSTVA PODRUŽNICA GOSB Zbor podružnica GOSB će se održati u sredu 28.04.2021.god. s početkom u 17:00h u Jevrejskoj 24. Materijali za zbor :
Zbog epidemioloških mera zboru se može prisustvovati i on line, putem linka: meet.google.com/pmc-ggak-wgu
Za zbor se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Razmatranje izveštaja o radu GOSB i izveštaja o finansijsko-matrijalnom poslovanju GOSB za 2020.godinu
2. Razmatranje nacrta programa rada GOSB za 2021.godinu i finansijskog plana GOSB za 2021.godinu
3. Razno
P r e d s e d n i k
Nikola Đorđević