<
Gradska organizacija slepih Beograda
Br. 725
29. 07. 2010. godine
B e o g r a d
Jevrejska 24
Tel. 011 26 28 471
Fax: 011 26 37 006
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.gosb.org.rs
Na osnovu člana 22. stav 4. u vezi sa članovima 12. i 78. Zakona o udruženjima (Sl.gl.RS br. 51/2009), člana 24. Statuta Saveza slepih Srbije i člana 30. u vezi sa članovima 34. i 61. Statuta Gradske organizacije slepih Beograda, Skupština Gradske organizacije slepih Beograda na sednici od 02.07.2010. godine usvojila je S T A T U T
Gradske organizacije slepih Beograda
I - OPŠTE ODREDBE
 • Član 1.
  Gradska organizacija slepih Beograda, (u daljem tekstu Gradska organizacija) je samostalna, jedinstvena, dobrovoljna, invalidska, socio- humanitarna, nevladina, neprofitna organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica radi ostvarivanja njihovih zajedničkih potreba i interesa. Gradska organizacija je deo Saveza slepih Srbije (u daljem tekstu Savez). Slepa i slabovida lica, članovi Gradske organizacije, istovremeno su i članovi Saveza. Gradska organizacija je pravni sledbenik Udruženja slepih Jugoslavije osnovanog 14.07.1946. godine. Ostvarujući ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom Gradska organizacija deluje u javnom interesu i obavlja poslove sa javnim ovlašćenjima predviđene Zakonom i drugim propisima.
 • Član 2.
  Naziv organizacije je: Gradska organizacija slepih Beograda. Skraćeni naziv Gradske organizacije je: GOSB. Gradska organizacija deluje na teritoriji svih gradskih opština grada Beograda, što se bliže reguliše ovim Statutom i drugim opštim aktima Gradske organizacije, na osnovu tih akata usvojenim Statutima i drugim opštim aktima opštinskih i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda kao i usvojenim sporazumima o saradnji. Sedište Gradske organizacije je u Beogradu, u Jevrejskoj ulici broj 24, na teritoriji gradske opštine Stari grad.
 • Član 3.
  Gradska organizacija ima status pravnog lica. Gradsku organizaciju predstavlja i zastupa predsednik GOSB, ili lice koje on ovlasti.
 • Član 4.
  Gradska organizacija ima pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika prečnika Zcm unutar kojeg je kružni natpis na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom: Gradska organizacija slepih Beograda. U sredini pečata nalazi se amblem Saveza. Štambilj je pravougaonog oblika na kojem se nalazi amblem Saveza i natpis na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom: Gradska organizacija slepih Beograda.
 • Član 5.
  Rad Gradske organizacije je javan. Javnost rada se ostvaruje dostavljanjem ili davanjem na uvid planova i programa, izveštaja o radu, informacija i drugih akata pravnim i fizičkim licima koja pomažu rad Gradske organizacije i dostavljanjem tih i drugih dokumenata Gradskoj organizaciji od strane onih pravnih i fizičkih lica sa kojima Gradska organizacija sarađuje ili koja pomaže. Javnost rada se ostvaruje objavljivanjem planova i programa, izveštaja o radu, informacija i opštih akata u specijalizovanom zvučnom glasilu za slepe Beograda "Naša riznica" i drugim sredstvima informisanja, na sajtu i na druge načine, u skladu sa Zakonom.
 • II - CILJEVI I ZADACI
 • Član 6.
  Gradska organizacija neposredno ostvaruje ciljeve, zadatke, prava i obaveze utvrđene Statutom Saveza.
 • Član 7.
  Oblast ostvarivanja ciljeva Gradske organizacije je socio-humanitarna. Gradska organizacija naročito ostvaruje sledeće ciljeve i zadatke:
  1. radi na otkrivanju i evidentiranju slepih i slabovidih na svom području i njihovom učlanjivanju u Gradsku organizaciju;
  2. upućuje lica oštećenog vida na lekarske preglede radi utvrđivanja stepena oštećenja vida i njegove eventualne korekcije ili lečenja;
  3. u saradnji sa drugim nadležnim organima pomaže u preduzimanju mera preventivne prirode radi otklanjanja uzroka koji dovode do smanjenja, ili gubitka vida;
  4. vodi odgovarajuće evidencije o: uzroku i stepenu gubitka vida, socijalno-ekonomskom stanju članstva, vrsti, obimu i stanju socijalnih potreba članstva i o drugim podacima;
  5. pokreće inicijative kod nadležnih organa i organizacija za donošenje novih, ili za izmene i dopune postojećih propisa u oblasti socijalne i drugih oblika zaštite slepih i slabovidih;
  6. preduzima mere za upućivanje slepe i slabovide dece, omladine i odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju, daje predloge za unapređenje školovanja i profesionalnog osposobljavanja slepih i slabovidih;
  7. u saradnji sa nadležnim organima, institucijama, pravnim i fizičkim licima pronalazi odgovarajuća radna mesta za slepe i slabovide, i pomaže im u zapošljavanju, prati uslove rada zaposlenih slepih i slabovidih i predlaže i preduzima mere za poboljšanje tih uslova;
  8. radi na jačanju samosvesti slepih i slabovidih lica, na razvijanju njihove ličnosti, samopoštovanja i osećaja odgovornosti;
  9. pomaže u rešavanju i zadovoljavanju različitih potreba članova i njihovih porodica: pruža im materijalnu, pravnu, psihološku i druge vrste pomoći, u skladu sa mogućnostima; brine se o odgovarajućem smeštaju samohranih majki, starih i iznemoglih, kao i lica nesposobnih za rad;
  10. pomaže u organizovanju odmora, oporavka i banjsko-klimatskog lečenja slepih i slabovidih;
  11. okuplja slepa i slabovida lica, i raznovrsnim oblicima aktivnosti pomaže njihovo učešće u društvenom životu;
  12. organizuje i omogućava bavljenje kulturno-prosvetnim, umetničkim, sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno- zabavnim aktivnostima u cilju svestranog razvoja slepih i slabovidih i njihovog uključivanja u oblike rada lica zdravog vida, pa zbog toga, po potrebi, formira sekcije, društva i klubove;
  13. informiše svoje članstvo, druga zainteresovana slepa i slabovida lica i ostale građane o svojim aktivnostima putem sopstvenih glasila u skladu sa Zakonom i na druge redovne i povremene načine i u tehnikama dostupnim i slepima; stvara uslove za veću informisanost slepih i slabovidih o najrazličitijim pitanjima;
  14. upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama slepih i slabovidih putem javnih tribina, sredstava javnog obaveštavanja i na druge pogodne načine;
  15. u skladu sa mogućnostima nabavlja i distribuira tiflotehnička pomagala kojima se slepa i slabovida lica služe u svakodnevnom životu i na radnom mestu;
  16. obezbeđuje materijalna sredstva i druge uslove za izvršavanje postavljenih zadataka;
  17. samostalno, ili sa drugim organizacijama, može da osniva i razvija: specijalizovane ustanove u skladu sa zakonom i obavlja sopstvenu privrednu delatnost;
  18. pomaže finansijski, ili na druge načine unapređivanju dostupnosti i masovnije primene novih tehničkih pomagala za slepe i slabovide;
  19. angažuje se na proširenju vrsta i obima usluga namenjenih slepima i slabovidima;
  20. vrši i druge zadatke od interesa za članstvo;
 • Član 8.
  Radi blagovremenog i kvalitetnog ostvarivanja ciljeva i zadataka iz članova 6. i 7. ovog Statuta, Gradska organizacija donosi godišnje planove i programe rada. Planovi i programi Gradske organizacije donose se na osnovu izraženih potreba i interesa članstva i odgovarajućih planova i programa Skupštine Saveza.
 • III - ČLANSTVO
 • Član 9.
  Članovi Gradske organizacije mogu biti:
  1. - redovni,
  2. -počasni.
  Evidentirani, a neučlanjeni su ona slepa i slabovida lica za koja Savez i Gradska organizacija vrše poslove sa javnim ovlašćenjima.
 • Član 10.
  Redovan član Gradske organizacije može postati svako slepo i slabovido lice, na osnovu izražene volje, pod uslovom:
  • - da ima prebivalište na području grada Beograda osim onih koji imaju prebivalište na teritorijama opština grada
  • Beograda na kojima deluju organizacije slepih u sastavu Saveza,
  • - da ispunjava uslove prema Odluci o definiciji slepoće i slabovidosti,
  • - da prihvata da se Medicinski karton za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih čuva u sedištu Gradske organizacije.
  Slepim licem se u smislu alineje dva stava 1. ovog člana smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida 0,05 ili manju, i lice sa vidnim poljem svedenim na centralni deo manji od 10 stepeni. Slabovidim licem se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida manju od 0,30.
 • Član 11.
  Počasni član može postati lice koje ima naročite zasluge za Gradsku organizaciju.
 • Član 12.
  Odluku o prijemu redovnog člana donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Protiv odluke iz prethodnog stava žalba se može uložiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora. Odluku po žalbi donosi Skupština Gradske organizacije na prvoj narednoj sednici.
 • Član 13.
  Odluku o prijemu počasnog člana donosi Skupština Gradske organizacije.
 • Član 14.
  Slučajevi, uslovi i postupak prestanka članstva u Gradskoj organizaciji uređeni su Statutom Saveza i ovim Statutom. Odluku o prestanku članstva zbog preseljenja na područje druge organizacije Saveza iz Beograda donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Oblici disciplinske odgovornosti i disciplinski postupak uređeni su posebnim pravilnikom Skupštine Saveza.
 • Član 15.
  Redovnom članu Gradske organizacije izdaje se odgovarajuća članska karta u skladu sa Odlukom o članskoj karti i o članarini u Savezu i Gradskoj organizaciji. Gradska organizacija je dužna da uredno vodi evidenciju i čuva dokumentaciju svojih članova.
 • Član 16.
  Počasnom članu izdaje se povelja.
 • Član 17.
  Prava redovnog člana Gradske organizacije su:
  1. da akgivno učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka Gradske organizacije;
  2. da bira i bude biran u organe i radna tela Gradske organizacije i Saveza ako nije mlađi od 18 godina i ako je izmirio članarinu;
  3. da neposredno odlučuje ako je član organa Gradske organizacije i ako nije mlađi od 18 godina;
  4. da se informiše o radu svojih predstavnika i da učestvuje u njihovom opozivu kao i u opozivu organa u Gradskoj organizaciji i Savezu;
  5. da bude informisan o svim pitanjima iz rada Gradske organizacije i Saveza, u skladu sa opštim aktima Saveza i Gradske organizacije i sa zakonom;
  6. da prati rad organa i radnih tela Gradske organizacije i Saveza, inicira i predlaže pitanja za razmatranje, traži i dobija odgovore na postavljena pitanja;
  7. da koristi pravnu pomoć i zaštitu i sve druge vidove pomoći koji su predviđeni ovim Statutom, Statutom Saveza i drugim opštim aktima Gradske organizacije i Saveza;
  8. da uživa prava i povlastice koje su predviđene opštim akgima Gradske organizacije i Saveza;
  9. da uživa prava i povlastice koja ostvaruju slepa lica na osnovu zakona i drugih propisa državnih organa, drugih institucija odnosno odluka donatora ako je ostvarivanje tih prava i povlastica, u smislu javnih ovlašćenja, preneto u nadležnost Gradske organizacije i Saveza;
  10. da prisustvuje skupovima na kojima se raspravlja o njegovom radu i odgovornosti i aktivno učestvuje u raspravi o ovim pitanjima;
  Slepi i slabovidi članovi mogu podneti zahtev za ponovno utvrđivanje vrste i stepena oštećenja vida, ali ne pre isteka 6 meseci od prethodnog utvrđivanja vrste i stepena oštećenja vida. Dužnosti člana Gradske organizacije su:
  1. da poštuje ovaj Statut, druga opšta akta i odluke Gradske organizacije i Saveza;
  2. da čuva ugled Gradske organizacije i Saveza;
  3. da plaća članarinu ukoliko posebnom odlukom Gradske organizacije ili Saveza nije oslobođen plaćanja članarine;
  Slepi i slabovidi članovi su dužni da idu na ponovno utvrđivanje vrste i stepena oštećenja vida na zahtev organa Gradske organizacije i Saveza. Zahtev iz prethodnog stava ovog člana ne može se podneti pre isteka 3 godine od prethodnog utvrđivanja vrste i stepena oštećenja vida.
 • IV - PRINCIPI RADA I OBLICI ORGANIZOVANJA
 • Član 18.
  Rad Gradske organizacije odvija se kroz delovanje organizacionih jedinica, organa i radnih tela. Stručne, materijalno-finansijske, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove za organe i radna tela, za članstvo Gradske organizacije sa organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti Gradske organizacije, za uslužnu zdravstvenu delatnost, obavljaju profesionalno zaposlena lica u organizacionoj jedinici - Stručna služba. Stručna služba može obavljati poslove i za druga pravna lica, što se reguliše posebnim ugovorom, koji zaključuje Upravni odbor. Stručne poslove uslužne delatnosti iz oblasti zdravstva u Gradskoj organizaciji i za potrebe Gradske organizacije obavljaju profesionalno zaposlena lica u organizacionoj jedinici - Salon za masažu. Profesionalno zaposlena lica u Stručnoj službi i Salonu za masažu ostvaruju svoja prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Gradske organizacije. Gradska organizacija može za poslove van svoje delatnosti da angažuje lica uz naknadu, u skladu sa Zakonom. Ciljeve i zadatke u Gradskoj organizaciji članovi ostvaruju dobrovoljno i bez naknade osim ako posebnim aktima i odlukama nije drugačije regulisano.
 • Član 19.
  Gradska organizacija raspolaže svojom imovinom koju stekne u skladu sa zakonom i Statutom.
 • Član 20.
  Rad, odlučivanje i izbori u Gradskoj organizaciji regulišu se ovim Statutom i drugim opštim aktima Gradske organizacije, a zasnivaju se na principima utvrđenim Statutom Saveza i pravilima Saveza.
 • Član 21.
  O svim pitanjima od interesa za članstvo i Gradsku organizaciju u celini, raspravljaju i odlučuju organi Gradske organizacije i odgovarajuća radna tela.
 • Član 22.
  Radi potpune i svestranije aktivnosti članova i stvaranja uslova i mogućnosti za njihovo neposredno učešće u radu i odlučivanju formiraju se podružnice. Podružnicu može formirati najmanje deset članova starijih od 18 godina. Podružnice se mogu formirati na teritoriji jedne opštine čije područje pokriva Gradska organizacija. Ukoliko nije moguće osnovati podružnicu u jednoj opštini podružnica se može osnovati za dve susedne opštine, ili za više njih. Odluku o osnivanju podružnice donose članovi Gradske organizacije sa područja za koje se podružnica osniva, u skladu sa ovim Statutom i Statutom Saveza. Odluku u smislu predhodnog stava ovog člana verifikuje Skupština Gradske organizacije na prvoj narednoj sednici.
 • Član 23.
  U sastavu Gradske organizacije mogu biti opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda pod uslovom da ih Skupština Gradske organizacije primi u sastav Gradske organizacije. Opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda moraju svoje Statute i druga opšta akta uskladiti sa Statutom Gradske organizacije najkasnije u roku od 6 meseci od dana upisa Statuta u Registar; Organima Gradske organizacije moraju dostavljati godišnje planove i programe, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja; Statističke izveštaje istovremeno kad i Savezu slepih Srbije; Zapisnike sa godišnjih sednica skupština sa izveštajem o radu i izveštajem o finansijsko-materijalnom poslovanju sa izveštajem Nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine; Zaključke sa sednica Upravnog odbora i druge podatke i informacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pismenog zahteva. Ukoliko u okviru Gradske organizacije istovremeno deluju opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda i podružnice, opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda imaju predstavnike u Skupštini Gradske organizacije. Opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda koje ne sprovode zajedničke ciljeve i zadatke i koje deluju suprotno Statutu i drugim opštim aktima Saveza i Gradske organizacije mogu biti isključene iz sastava Gradske organizacije. Pre donošenja odluke o isključenju, organi Gradske organizacije upozoriće rukovodstva organizacija iz prethodnog stava ovog člana o postojanju razloga za isključenje. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Na odluku o isključenju, organizacija ima pravo žalbe Skupštini Gradske organizacije u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju. Odluka Skupštine doneta na prvoj narednoj sednici je konačna, nakon čega Upravni odbor pokreće postupak za formiranje podružnice sa te teritorije. Istovremeno Upravni odbor pokreće postupak za isključenje te opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda i iz sastava Saveza. I u slučaju istupanja opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda iz sastava Gradske organizacije, Upravni odbor Gradske organizacije donosi odluku o prestanku članstva u Gradskoj organizaciji. Upravni odbor donosi odluku iz prethodnog stava ovog člana na osnovu odluke Skupštine opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda. Istovremeno pokreće postupak za formiranje podružnice sa te teritorije i postupak za isključenje te opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda iz sastava Saveza. Ostala međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Gradske organizacije i opštinskih i međuopštinskih organizacija Saveza iz Beograda bliže se regulišu Sporazumom o saradnji.
 • V - INTERESNO ORGANIZOVANJE
 • Član 24.
  U okviru Gradske organizacije mogu se osnivati i delovati udruženja, društva, klubovi i druge asocijacije članova Saveza sa statusom pravnog lica radi rešavanja specifičnih problema i zadovoljavanja posebnih interesa. Ciljevi i rad asocijacija iz stava 1. ovog člana ne smeju biti u suprotnosti sa ciljevima Saveza i Gradske organizacije. Na prijem asocijacija iz stava 1. ovog člana shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Statuta Saveza. Asocijacije u smislu ovog člana mogu imati predstavnika u Skupštini Gradske organizacije, ali bez prava glasa.
 • Član 25.
  U okviru Gradske organizacije mogu se osnivati i delovati sekcije, grupe i drugi oblici povezivanja članova radi rešavanja specifičnih problema i zadovoljavanja posebnih interesa. Oblici organizovanog rada iz prethodnog stava ovog člana ne mogu imati status pravnog lica.
 • VI - ORGANI I FUNKCIJE U GRADSKOJ ORGANIZACIJI
 • Član 26.
  Organi Gradske organizacije su:
  1. Zborovi podružnica Gradske organizacije (u daljem tesktu: zbor);
  2. Skupština Gradske organizacije (u daljem tekstu: Skupština);
  3. Upravni odbor Gradske organizacije (u daljem tekstu: Upravni odbor);
  4. Nadzorni odbor Gradske organizacije (u daljem tekstu: Nadzorni odbor)
 • 1. Zbor podružnice
 • Član 27.
  Najviši organ podružnice je zbor koji čine svi članovi podružnice stariji od 18 godina. Podružnica koja okuplja do 100 članova može birati sekretara podružnice, a podružnica koja okuplja više od 100 članova bira sekretarijat od tri do pet članova. Predsednik zbora je istovremeno i predsednik sekretarijata podružnice. Zbor saziva predsednik zbora u saradnji s predsednikom Gradske organizacije, a na osnovu odluke Upravnog odbora, odluke sekretarijata podružnice, ili na zahtev 1/3 članstva podružnice. Predsednik zbora sarađuje sa organima Gradske organizacije na planiranju i izvršavanju svih zadataka od interesa za članstvo na području delovanja podružnice. Poziv za zbor upućuje se svim članovima najmanje sedam dana pre održavanja zbora.
 • Član 28.
  Zbor:
  1. razmatra Nacrt Statuta Gradske organizacije, izuzev ako postoje razlozi hitnog donošenja;
  2. raspravlja o planu i programu rada, finansijskom planu, izveštaju o radu, izveštaju o finansijsko-materijalnom poslovanju sa završnim računom Gradske organizacije;
  3. predlaže kandidate za izvršne funkcije, organe i radna tela Gradske organizacije;
  4. bira, zamenjuje i vrši opoziv predstavnika Skupštine Gradske organizacije sa svog područja delovanja i drugih predstavnika sa svog područja delovanja što se bliže reguliše Poslovnikom;
  5. obavlja i druge zadatke u skladu sa potrebama i interesima članova.
 • Član 29.
  Zborom predsedava predsednik zbora, a u njegovom odsustvu lice koje odredi zbor.
 • Član 30.
  Zbor se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Zbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova podružnice. Ukoliko zbor nema kvorum posle čekanja od 30 minuta zbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 10 članova podružnice. Izuzetno, po odluci Upravnog odbora, predsednik može zakazati zbor dve ili više podružnica, ili zbor članstva Gradske organizacije uz prethodni dogovor sa predsednicima sekretarijata podružnica i ne više od dva puta uzastopno u toku dve godine.
 • Član 31.
  Zbor bira predstavnike u Skupštinu Gradske organizacije srazmerno broju članova podružnice. Način i postupak kandidovanja i izbori na podružnicama, način rada na Zboru iz stava 4. člana 30. i druga pitanja bliže se regulišu Izbornim pravilima i Poslovnikom.
 • 2. Skupština Gradske organizacije
 • Član 32.
  Skupština je najviši organ Gradske organizacije i čine je predstavnici podružnica i opštinskih i međuopštinske organizacije Saveza sa teritorije grada Beograda. Skupštinu čine po jedan predstavnik za podružnice odnosno opštinske i međuopštinsku organizaciju Saveza iz Beograda koje imaju do 100 članova, po dva predstavnika za one koje imaju do 200 članova, po tri predstavnika za one koje imaju do 300 članova i po četiri predstavnika za one koje imaju preko 300 članova.
 • Član 33.
  Skupština:
  1. usvaja Statut Gradske organizacije, njegove izmene i dopune;
  2. donosi Poslovnik, izborna pravila i druga opšta akta;
  3. donosi program rada i finansijski plan, usvaja izveštaje o radu i o finansijsko-materijalnom poslovanju sa završnim računom i izveštajem Nadzornog odbora;
  4. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predstavnike Gradske organizacije u Skupštini Saveza;
  5. obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove;
  6. donosi odluke: o pokretanju privredne delatnosti, o osnivanju ustanova, o pokretanju glasila Gradske organizacije, o udruživanju u asocijacije slepih i drugih osoba sa invaliditetom koje imaju status pravnog lica, o statusnim promenama, o prestanku rada Gradske organizacije;
  7. proglašava počasno članstvo i daje druga priznanja;
  8. razmatra molbe, žalbe i predstavke članova i o njima zauzima stavove i donosi odluke u okviru svog delokruga;
  9. vrši i druge poslove koji su po svojoj prirodi u njenoj nadležnosti.
 • Član 34.
  Skupština zaseda jednom godišnje a po potrebi i češće.
 • Član 35.
  Redovnu sednicu Skupštine saziva predsednik po odluci Upravnog odbora. Vanrednu sednicu Skupštine saziva predsednik po odluci Upravnog odbora, ili na pismeni zahtev najmanje 1/3 predstavnika Skupštine Gradske organizacije, ili na pismeni zahtev Nadzornog odbora, ili na pismeni zahtev tri zbora podružnica. Zahtev iz prethodnog stava ovog člana podnosi se Upravnom odboru Gradske organizacije. Ukoliko predsednik ne sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, vanrednu sednicu Skupštine mogu sazvati Upravni odbor ili predlagači iz stava 2. ovog člana.
 • Član 36.
  Predlog dnevnog reda redovne sednice Skupštine utvrđuje Upravni odbor, a vanredne sednice Upravni odbor ili predlagači iz stava 2. prethodnog člana.
 • Član 37.
  Poziv za redovnu sednicu Skupštine sa datumom održavanja sednice i predlogom dnevnog reda dostavlja se predstavnicima Skupštine i drugim licima čije je prisustvo i učešće u radu u konkretnom slučaju potrebno, a najmanje 15 dana pre datuma održavanja sednice. Ukoliko se uz poziv za redovnu sednicu u smislu stava 1. ne dostave materijali njih je potrebno dostaviti najmanje 8 dana pre datuma održavanja sednice. Poziv za vanrednu sednicu u smislu stava 1. ovog člana dostavlja se, ali u roku ne kraćem od 3 dana pre održavanja sednice.
 • 3. Upravni odbor
 • Član 38.
  Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine. Upravni odbor ima 7 članova. Predsednik i potpredsednik Skupštine su po funkciji i predsednik i potpredsednik Upravnog odbora.
 • Član 39.
  Upravni odbor:
  1. organizuje rad Gradske organizacije između dve sednice Skupštine i sprovodi odluke i zaključke Skupštine
  2. ostvaruje saradnju sa sekretarijatima podružnica i rukovodstvima opštinskih i međuoopštinskih organizacija Saveza iz Beograda koje su u sastavu Gradske organizacije
  3. razvija saradnju sa drugim organizacijama slepih i sa drugim invalidskim i humanitarnim organizacijama
  4. razvija stalnu saradnju sa državnim organima i organima lokalne samouprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima, privrednim organizacijama i drugim subjektima u okviru ciljeva i zadataka kojima se bavi Gradska organizacija
  5. imenuje svoje predstavnike u organe i radna tela organizacija sa kojima sarađuje, u skladu sa njihovim aktima
  6. obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove
  7. upravlja imovinom Gradske organizacije
  8. pokreće postupak za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi određuje posebnog zastupnika za ovaj postupak
  9. donosi odluku o organizovanju Stručne službe i proširene delatnosti
  10. donosi akta: o poslovima i radnim zadacima, pravima i obavezama zaposlenih u Stručnoj službi i proširenoj delatnosti, i druga akta kojima se, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, regulišu pitanja iz radnog odnosa; donosi i druga akta koja su, u skladu sa Zakonom, u neposrednoj vezi sa profesionalnim radom zaposlenih u Gradskoj organizaciji i druga akta kojima se uređuje rad Gradske organizacije u pojedinim oblastima a koja nisu u nadležnosti Skupštine
  11. bira ili imenuje i razrešava sekretara
  12. usvaja privremeni program rada i privremeni finansijski plan
  13. upoznaje se sa izveštajem Nadzornog odbora i završnim računom Gradske organizacije
  14. donosi odluke o sprovođenju planiranih aktivnosti i izvršavanju finansijskog plana i vrši rebalans finansijskog plana u okviru ostvarenih prihoda uz poštovanje namene ostvarenih sredstava
  15. utvrđuje i podnosi predloge Statuta, drugih opštih akata i ostalih normativnih i programskih dokumenata iz nadležnosti Skupštine
  16. razmatra molbe, žalbe i predstavke članova i zauzima stavove i donosi odluke o njima u okviru svog delokruga
  17. vrši i druge poslove koji su po svojoj prirodi u njegovoj nadležnosti
 • Član 40.
  Upravni odbor se sastaje pet puta godišnje, a po potrebi i češće. Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Gradske organizacije na sopstvenu inicijativu ili na zahtev većine članova Upravnog odbora. Ukoliko predsednik Gradske organizacije ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva većine članova Upravnog odbora, vanrednu sednicu Upravnog odbora može sazvati ta većina. Predlog dnevnog reda utvrđuje predsednik Gradske organizacije ili članovi Upravnog odbora koji zahtevaju sazivanje sednice.
 • 4. Nadzorni odbor
 • Član 41.
  Nadzorni odbor ima 5 članova od kojih bar 2 iz redova finansijskih i pravnih stručnjaka. Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svog sastava na konstitutivnoj sednici. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine Gradske organizacije.
 • Član 42.
  Nadzorni odbor:
  1. vrši nadzor nad celokupnim finansijsko-materijalnim poslovanjem Gradske organizacije;
  2. prati i analizira da li se poštuju zakoni i drugi propisi, kao i opšti i pojedinačni akti Gradske organizacije kojima se reguliše ovo poslovanje;
  3. prati i analizira da li se finansijska i materijalna sredstva Gradske organizacije celishodno koriste i troše;
  4. po potrebi razmatra i druga pitanja koja se odnose na rad Gradske organizacije i o njima zauzima stavove;
  5. razmatra predstavke koje su mu upućene i o njima zauzima stavove;
  Nadzorni odbor o uočenim pojavama i svojim stavovima obaveštava Upravni odbor i Skupštinu Gradske organizacije i predlaže im preduzimanje odgovarajućih mera.
 • Član 43.
  Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje Upravnom odboru i Skupštini Gradske organizacije podnosi izveštaj o svom radu i o izvršenom nadzoru nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Gradske organizacije.
 • Član 44.
  Predsednik Gradske organizacije:
  1. predstavlja i zastupa Gradsku organizaciju pred državnim i drugim organima, privrednim društvima i ostalim pravnim i fizičkim licima i preduzima druge radnje u pravnom prometu u ime i za račun Gradske organizacije;
  2. predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora;
  3. stara se da se rad Skupštine i Upravnog odbora sprovodi u skladu sa zakonom, Statutom, drugim opštim aktima Gradske organizacije, programom rada i finansijskim planom;
  4. stara se da se blagovremeno pripreme neophodni materijali za sednice Skupštine i Upravnog odbora i da se stvore uslovi za njihovo održavanje;
  5. stara se da se opšti akti Saveza i odluke Skupštine i Upravnog odbora blagovremeno i dosledno izvršavaju;
  6. koordinira rad organa i radnih tela Gradske organizacije;
  7. potpisuje zapisnike, opšte akte i odluke koje usvaja Skupština i Upravni odbor;
  8. obavlja i druge funkcije koje mu poveri Upravni odbor i Skupština Gradske organizacije.
  Za svoj rad predsednikje odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Gradske organizacije.
 • Član 45.
  Potpredsednik Gradske organizacije obavlja funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti uključujući i funkciju zastupnika. Potpredsednik može obavljati i druge funkcije koje mu poveri predsednik Gradske organizacije.
 • Član 46.
  Sekretar:
  1. zajedno sa predsednikom Gradske organizacije priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora;
  2. u saradnji sa Stručnom službom priprema materijale za sednice organa Gradske organizacije i stara se da se stvore neophodni uslovi za rad organa i radnih tela Skupštine i Upravnog odbora;
  3. u saradnji sa Stručnom službom sprovodi odluke organa Gradske organizacije i planirane aktivnosti;
  4. stara se o delovanju Gradske organizacije u skladu sa Zakonom;
  5. ima pravo finansijskog nalogodavca Gradske organizacije;
  6. rukovodi Stručnom službom Gradske organizacije, Salonom za masažu, koordinira njihov rad i ima ovlašćenja kao direktor u smislu Zakona o radu;
  7. za svoj rad i rad Stručne službe odgovara predsedniku i Upravnom odboru Gradske organizacije;
  8. obavlja i druge zadatke koje mu poveri predsednik i Upravni odbor Gradske organizacije.
  Delokrug sekretara, uslovi i postupak izbora ili imenovanja sekretara Gradske organizacije bliže se regulišu posebnim opštim aktom Upravnog odbora.
 • Član 47.
  Predsednik, potpredsednik Skupštine i Upravnog odbora i sekretar Upravnog odbora po funkciji su predsednik, potpredsednik i sekretar Gradske organizacije.
 • VII - IZBORI I ODLUČIVANJE
 • Član 48.
  Mandat članova organa i stalnih radnih tela Gradske organizacije traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora uzastopno na najviše još jedan mandat. Mandati iz prethodnog stava prestaju i pre isteka roka od četiri godine u slučaju podnošenja ostavke, opozivom, preseljenjem ako to zahteva podružnica čiji je bio predstavnik i u slučaju organizovanja vanrednih izbora.
 • Član 49.
  Izbori u Gradskoj organizaciji se sprovode na osnovu odluke Skupštine Saveza o raspisivanju izbora za organe Saveza i organizacija, programa i kalendara izbornih aktivnosti Saveza, a prema Izbornim pravilima Gradske organizacije. Članovi Upravnog odbora i predsednik Gradske organizacije biraju se iz redova članova Skupštine Gradske organizacije.
 • Član 50.
  Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor Gradske organizacije punovažno odlučuju kada je na sednicama prisutno više od polovine članova. Statut, njegove izmene i dopune, druga opšta akta, kao i odluku o izboru predsednika Gradske organizacije, Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije donose većinom glasova izabranih članova. Ostale odluke Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije donose većinom glasova prisutnih članova. Ostale odluke organi Gradske organizacije donose većinom glasova prisutnih članova organa.
 • Član 51.
  Organi Gradske organizacije odluke donose javnim glasanjem, a ako to zatraži najmanje trećina članova organa, odluke se donose tajnim glasanjem. Odluka o izboru predsednika Gradske organizacije donosi se tajnim glasanjem, osim u slučaju kada je predložen samo jedan kandidat. Donošenje odluka javnim ili tajnim glasanjem bliže se reguliše Poslovnikom.
 • VIII - FINANSIRANJE RADA I IMOVINA GRADSKE ORGANIZACIJE
 • Član 52.
  Gradska organizacija može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, privredne delatnosti i na drugi zakonom dozvoljeni način.
 • Član 53.
  Gradska organizacija se bavi ostalom zdravstvenom zaštitom, šifra 85142 a naročito ručnom masažom tela (opštom i parcijalnom) koju obavljaju profesionalno zaposlena slepa i slabovida lica - fizioterapeutski tehničari. Pored toga Gradska organizacija se može baviti sledećim privrednim i drugim delatnostima:
  1. Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja
  2. Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih dela i drugih publikacija
  3. Izdavanje časopisa
  4. Obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja
  5. Ostala socijalna zaštita u ustanovama bez smeštaja
  6. Nepomenute uslužne aktivnosti
 • Član 54.
  Sredstva Gradske organizacije utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom. Sredstva se u finansijskom planu utvrđuju prema vrsti prihoda, a raspoređuju se prema namenama u skladu sa ciljevima, zadacima i programom rada Gradske organizacije.
 • Član 55.
  Finansijsko-materijalno poslovanje Gradske organizacije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, opštim aktima organa Gradske organizacije i konkretnim odlukama organa Gradske organizacije i ovlašćenih lica.
 • Član 56.
  Imovinu Gradske organizacije čini sva pokretna i nepokretna imovina, novčana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava koja se vode na ime Gradske organizacije.
 • Član 57
  Skupština odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretnih stvari, a Upravni odbor odlučuje o sticanju i otuđenju pokretnih stvari, kao i o davanju nepokretnih i pokretnih stvari u zakup ili na korišćenje. Otuđenje nepokretnih stvari vrši se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem pismenih ponuda, kao i pokretnih u knjigovodstvenoj vrednosti preko 500.000,00 dinara. Ako radnje iz prethodnog stava ovog člana ne daju rezultate može se pristupiti neposrednoj pogodbi. Otuđenje ostalih pokretnih stvari i davanje u zakup vrši se prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. Sekretar odlučuje o nabavkama sitnog inventara, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala.
 • IX - PRESTANAK RADA GRADSKE ORGANIZACIJE
 • Član 58.
  Gradska organizacija prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka rada Gradske organizacije njena imovina pripada organizaciji koja preuzme ostvarivanje ciljeva i zadataka koji su utvrđeni ovim Statutom. Skupština Gradske organizacije određuje organizaciju iz prethodnog stava. U slučaju da Skupština ne odredi organizaciju koja će preuzeti imovinu Gradske organizacije, imovina će se predati Savezu.
 • X - DONOŠENJE STATUTA
 • Član 59.
  Inicijativu za donošenje Statuta, ili njegovih izmena i dopuna mogu pokrenuti organi Gradske organizacije. Odluku o pokretanju postupka donošenja Statuta mogu doneti Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije. Nacrt Statuta Gradske organizacije kao i njegove izmene i dopune utvrđuje Statutarna komisija Gradske organizacije, razmatraju ga zborovi podružnica izuzev u slučaju hitnog donošenja, predlog utvrđuje Upravni odbor, a Statut usvaja Skupština Gradske organizacije. U slučaju nesaglasnosti Statuta Gradske organizacije sa Statutom Saveza, Skupština, Upravni odbor ili Nadzorni odbor Gradske organizacije su dužni da pokrenu postupak usaglašavanja. Do usaglašavanja primenjuju se odredbe Statuta Saveza.
 • Član 60.
  Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
 • XI-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 • ČLAN 61.
  Sva akta Gradske organizacije doneće se ili usaglasiti sa odredbama ovog Statuta od dana upisa u Registar kod Agencije za privredne registre, u Zakonom propisanom roku.
 • ČLAN 62.
  Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima. Ovlašćuje se Upravni odbor Gradske organizacije da otkloni eventualne nedostatke Statuta na koje ukaže Agencija za privredne registre.
 • ČLAN 63.
  Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar od kada će se i primenjivati.
 • ČLAN 64.
  Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Gradske organizacije slepih Beograda broj 487 od 14.06.2007. godine.
PredsednikSekretar
Mirko DimitrijevićNataša Vulekić
td style="vertical-align:middle" width="307">Fax: 011 26 37 006 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. www.gosb.org.rs Na osnovu člana 22. stav 4. u vezi sa članovima 12. i 78. Zakona o udruženjima (Sl.gl.RS br. 51/2009), člana 24. Statuta Saveza slepih Srbije i člana 30. u vezi sa članovima 34. i 61. Statuta Gradske organizacije slepih Beograda, Skupština Gradske organizacije slepih Beograda na sednici od 02.07.2010. godine usvojila je S T A T U T
Gradske organizacije slepih Beograda
I - OPŠTE ODREDBE
 • Član 1.
  Gradska organizacija slepih Beograda, (u daljem tekstu Gradska organizacija) je samostalna, jedinstvena, dobrovoljna, invalidska, socio- humanitarna, nevladina, nedobitna organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica radi ostvarivanja njihovih zajedničkih potreba i interesa. Gradska organizacija je deo Saveza slepih Srbije (u daljem tekstu Savez). Slepa i slabovida lica, članovi Gradske organizacije, istovremeno su i članovi Saveza. Gradska organizacija je pravni sledbenik Udruženja slepih Jugoslavije osnovanog 14.07.1946. godine. Ostvarujući ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom Gradska organizacija deluje u javnom interesu i obavlja poslove sa javnim ovlašćenjima predviđene Zakonom i drugim propisima.
 • Član 2.
  Naziv organizacije je: Gradska organizacija slepih Beograda. Skraćeni naziv Gradske organizacije je: GOSB. Gradska organizacija deluje na teritoriji svih gradskih opština grada Beograda, što se bliže reguliše ovim Statutom i drugim opštim aktima Gradske organizacije, na osnovu tih akata usvojenim Statutima i drugim opštim aktima opštinskih i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda kao i usvojenim sporazumima o saradnji. Sedište Gradske organizacije je u Beogradu, u Jevrejskoj ulici broj 24, na teritoriji gradske opštine Stari grad.
 • Član 3.
  Gradska organizacija ima status pravnog lica. Gradsku organizaciju predstavlja i zastupa predsednik GOSB, ili lice koje on ovlasti.
 • Član 4.
  Gradska organizacija ima pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika prečnika Zcm unutar kojeg je kružni natpis na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom: Gradska organizacija slepih Beograda. U sredini pečata nalazi se amblem Saveza. Štambilj je pravougaonog oblika na kojem se nalazi amblem Saveza i natpis na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom: Gradska organizacija slepih Beograda.
 • Član 5.
  Rad Gradske organizacije je javan. Javnost rada se ostvaruje dostavljanjem ili davanjem na uvid planova i programa, izveštaja o radu, informacija i drugih akata pravnim i fizičkim licima koja pomažu rad Gradske organizacije i dostavljanjem tih i drugih dokumenata Gradskoj organizaciji od strane onih pravnih i fizičkih lica sa kojima Gradska organizacija sarađuje ili koja pomaže. Javnost rada se ostvaruje objavljivanjem planova i programa, izveštaja o radu, informacija i opštih akata u specijalizovanom zvučnom glasilu za slepe Beograda "Naša riznica" i drugim sredstvima informisanja, na sajtu i na druge načine, u skladu sa Zakonom.
II - CILJEVI I ZADACI
 • Član 6.
  Gradska organizacija neposredno ostvaruje ciljeve, zadatke, prava i obaveze utvrđene Statutom Saveza.
 • Član 7.
  Oblast ostvarivanja ciljeva Gradske organizacije je socio-humanitarna. Gradska organizacija naročito ostvaruje sledeće ciljeve i zadatke:
  1. radi na otkrivanju i evidentiranju slepih i slabovidih na svom području i njihovom učlanjivanju u Gradsku organizaciju;
  2. upućuje lica oštećenog vida na lekarske preglede radi utvrđivanja stepena oštećenja vida i njegove eventualne korekcije ili lečenja;
  3. u saradnji sa drugim nadležnim organima pomaže u preduzimanju mera preventivne prirode radi otklanjanja uzroka koji dovode do smanjenja, ili gubitka vida;
  4. vodi odgovarajuće evidencije o: uzroku i stepenu gubitka vida, socijalno-ekonomskom stanju članstva, vrsti, obimu i stanju socijalnih potreba članstva i o drugim podacima;
  5. pokreće inicijative kod nadležnih organa i organizacija za donošenje novih, ili za izmene i dopune postojećih propisa u oblasti socijalne i drugih oblika zaštite slepih i slabovidih;
  6. preduzima mere za upućivanje slepe i slabovide dece, omladine i odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju, daje predloge za unapređenje školovanja i profesionalnog osposobljavanja slepih i slabovidih;
  7. u saradnji sa nadležnim organima, institucijama, pravnim i fizičkim licima pronalazi odgovarajuća radna mesta za slepe i slabovide, i pomaže im u zapošljavanju, prati uslove rada zaposlenih slepih i slabovidih i predlaže i preduzima mere za poboljšanje tih uslova;
  8. radi na jačanju samosvesti slepih i slabovidih lica, na razvijanju njihove ličnosti, samopoštovanja i osećaja odgovornosti;
  9. pomaže u rešavanju i zadovoljavanju različitih potreba članova i njihovih porodica: pruža im materijalnu, pravnu, psihološku i druge vrste pomoći, u skladu sa mogućnostima; brine se o odgovarajućem smeštaju samohranih majki, starih i iznemoglih, kao i lica nesposobnih za rad;
  10. pomaže u organizovanju odmora, oporavka i banjsko-klimatskog lečenja slepih i slabovidih;
  11. okuplja slepa i slabovida lica, i raznovrsnim oblicima aktivnosti pomaže njihovo učešće u društvenom životu;
  12. organizuje i omogućava bavljenje kulturno-prosvetnim, umetničkim, sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno- zabavnim aktivnostima u cilju svestranog razvoja slepih i slabovidih i njihovog uključivanja u oblike rada lica zdravog vida, pa zbog toga, po potrebi, formira sekcije, društva i klubove;
  13. informiše svoje članstvo, druga zainteresovana slepa i slabovida lica i ostale građane o svojim aktivnostima putem sopstvenih glasila u skladu sa Zakonom i na druge redovne i povremene načine i u tehnikama dostupnim i slepima; stvara uslove za veću informisanost slepih i slabovidih o najrazličitijim pitanjima;
  14. upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama slepih i slabovidih putem javnih tribina, sredstava javnog obaveštavanja i na druge pogodne načine;
  15. u skladu sa mogućnostima nabavlja i distribuira tiflotehnička pomagala kojima se slepa i slabovida lica služe u svakodnevnom životu i na radnom mestu;
  16. obezbeđuje materijalna sredstva i druge uslove za izvršavanje postavljenih zadataka;
  17. samostalno, ili sa drugim organizacijama, može da osniva i razvija: specijalizovane ustanove u skladu sa zakonom i obavlja sopstvenu privrednu delatnost;
  18. pomaže finansijski, ili na druge načine unapređivanju dostupnosti i masovnije primene novih tehničkih pomagala za slepe i slabovide;
  19. angažuje se na proširenju vrsta i obima usluga namenjenih slepima i slabovidima;
  20. vrši i druge zadatke od interesa za članstvo;
 • Član 8.
  Radi blagovremenog i kvalitetnog ostvarivanja ciljeva i zadataka iz članova 6. i 7. ovog Statuta, Gradska organizacija donosi godišnje planove i programe rada. Planovi i programi Gradske organizacije donose se na osnovu izraženih potreba i interesa članstva i odgovarajućih planova i programa Skupštine Saveza.
III - ČLANSTVO
 • Član 9.
  Članovi Gradske organizacije mogu biti: Evidentirani, a neučlanjeni su ona slepa i slabovida lica za koja Savez i Gradska organizacija vrše poslove sa javnim ovlašćenjima.
  1. - redovni,
  2. -počasni.
 • Član 10.
  Redovan član Gradske organizacije može postati svako slepo i slabovido lice, na osnovu izražene volje, pod uslovom: Slepim licem se u smislu alineje dva stava 1. ovog člana smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida 0,05 ili manju, i lice sa vidnim poljem svedenim na centralni deo manji od 10 stepeni. Slabovidim licem se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida manju od 0,30.
  • - da ima prebivalište na području grada Beograda osim onih koji imaju prebivalište na teritorijama opština grada
  • Beograda na kojima deluju organizacije slepih u sastavu Saveza,
  • - da ispunjava uslove prema Odluci o definiciji slepoće i slabovidosti,
  • - da prihvata da se Medicinski karton za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih čuva u sedištu Gradske organizacije.
 • Član 11.
  Počasni član može postati lice koje ima naročite zasluge za Gradsku organizaciju.
 • Član 12.
  Odluku o prijemu redovnog člana donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Protiv odluke iz prethodnog stava žalba se može uložiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora. Odluku po žalbi donosi Skupština Gradske organizacije na prvoj narednoj sednici.
 • Član 13.
  Odluku o prijemu počasnog člana donosi Skupština Gradske organizacije.
 • Član 14.
  Slučajevi, uslovi i postupak prestanka članstva u Gradskoj organizaciji uređeni su Statutom Saveza i ovim Statutom. Odluku o prestanku članstva zbog preseljenja na područje druge organizacije Saveza iz Beograda donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Oblici disciplinske odgovornosti i disciplinski postupak uređeni su posebnim pravilnikom Skupštine Saveza.
 • Član 15.
  Redovnom članu Gradske organizacije izdaje se odgovarajuća članska karta u skladu sa Odlukom o članskoj karti i o članarini u Savezu i Gradskoj organizaciji. Gradska organizacija je dužna da uredno vodi evidenciju i čuva dokumentaciju svojih članova.
 • Član 16.
  Počasnom članu izdaje se povelja.
 • Član 17.
  Prava redovnog člana Gradske organizacije su: Slepi i slabovidi članovi mogu podneti zahtev za ponovno utvrđivanje vrste i stepena oštećenja vida, ali ne pre isteka 6 meseci od prethodnog utvrđivanja vrste i stepena oštećenja vida. Dužnosti člana Gradske organizacije su: Slepi i slabovidi članovi su dužni da idu na ponovno utvrđivanje vrste i stepena oštećenja vida na zahtev organa Gradske organizacije i Saveza. Zahtev iz prethodnog stava ovog člana ne može se podneti pre isteka 3 godine od prethodnog utvrđivanja vrste i stepena oštećenja vida.
  1. da akgivno učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka Gradske organizacije;
  2. da bira i bude biran u organe i radna tela Gradske organizacije i Saveza ako nije mlađi od 18 godina i ako je izmirio članarinu;
  3. da neposredno odlučuje ako je član organa Gradske organizacije i ako nije mlađi od 18 godina;
  4. da se informiše o radu svojih predstavnika i da učestvuje u njihovom opozivu kao i u opozivu organa u Gradskoj organizaciji i Savezu;
  5. da bude informisan o svim pitanjima iz rada Gradske organizacije i Saveza, u skladu sa opštim aktima Saveza i Gradske organizacije i sa zakonom;
  6. da prati rad organa i radnih tela Gradske organizacije i Saveza, inicira i predlaže pitanja za razmatranje, traži i dobija odgovore na postavljena pitanja;
  7. da koristi pravnu pomoć i zaštitu i sve druge vidove pomoći koji su predviđeni ovim Statutom, Statutom Saveza i drugim opštim aktima Gradske organizacije i Saveza;
  8. da uživa prava i povlastice koje su predviđene opštim akgima Gradske organizacije i Saveza;
  9. da uživa prava i povlastice koja ostvaruju slepa lica na osnovu zakona i drugih propisa državnih organa, drugih institucija odnosno odluka donatora ako je ostvarivanje tih prava i povlastica, u smislu javnih ovlašćenja, preneto u nadležnost Gradske organizacije i Saveza;
  10. da prisustvuje skupovima na kojima se raspravlja o njegovom radu i odgovornosti i aktivno učestvuje u raspravi o ovim pitanjima;
  11. da poštuje ovaj Statut, druga opšta akta i odluke Gradske organizacije i Saveza;
  12. da čuva ugled Gradske organizacije i Saveza;
  13. da plaća članarinu ukoliko posebnom odlukom Gradske organizacije ili Saveza nije oslobođen plaćanja članarine;
IV - PRINCIPI RADA I OBLICI ORGANIZOVANJA
 • Član 18.
  Rad Gradske organizacije odvija se kroz delovanje organizacionih jedinica, organa i radnih tela. Stručne, materijalno-finansijske, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove za organe i radna tela, za članstvo Gradske organizacije sa organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti Gradske organizacije, za uslužnu zdravstvenu delatnost, obavljaju profesionalno zaposlena lica u organizacionoj jedinici - Stručna služba. Stručna služba može obavljati poslove i za druga pravna lica, što se reguliše posebnim ugovorom, koji zaključuje Upravni odbor. Stručne poslove uslužne delatnosti iz oblasti zdravstva u Gradskoj organizaciji i za potrebe Gradske organizacije obavljaju profesionalno zaposlena lica u organizacionoj jedinici - Salon za masažu. Profesionalno zaposlena lica u Stručnoj službi i Salonu za masažu ostvaruju svoja prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Gradske organizacije. Gradska organizacija može za poslove van svoje delatnosti da angažuje lica uz naknadu, u skladu sa Zakonom. Ciljeve i zadatke u Gradskoj organizaciji članovi ostvaruju dobrovoljno i bez naknade osim ako posebnim aktima i odlukama nije drugačije regulisano.
 • Član 19.
  Gradska organizacija raspolaže svojom imovinom koju stekne u skladu sa zakonom i Statutom.
 • Član 20.
  Rad, odlučivanje i izbori u Gradskoj organizaciji regulišu se ovim Statutom i drugim opštim aktima Gradske organizacije, a zasnivaju se na principima utvrđenim Statutom Saveza i pravilima Saveza.
 • Član 21.
  O svim pitanjima od interesa za članstvo i Gradsku organizaciju u celini, raspravljaju i odlučuju organi Gradske organizacije i odgovarajuća radna tela.
 • Član 22.
  Radi potpune i svestranije aktivnosti članova i stvaranja uslova i mogućnosti za njihovo neposredno učešće u radu i odlučivanju formiraju se podružnice. Podružnicu može formirati najmanje deset članova starijih od 18 godina. Podružnice se mogu formirati na teritoriji jedne opštine čije područje pokriva Gradska organizacija. Ukoliko nije moguće osnovati podružnicu u jednoj opštini podružnica se može osnovati za dve susedne opštine, ili za više njih. Odluku o osnivanju podružnice donose članovi Gradske organizacije sa područja za koje se podružnica osniva, u skladu sa ovim Statutom i Statutom Saveza. Odluku u smislu predhodnog stava ovog člana verifikuje Skupština Gradske organizacije na prvoj narednoj sednici.
 • Član 23.
  U sastavu Gradske organizacije mogu biti opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda pod uslovom da ih Skupština Gradske organizacije primi u sastav Gradske organizacije. Opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda moraju svoje Statute i druga opšta akta uskladiti sa Statutom Gradske organizacije najkasnije u roku od 6 meseci od dana upisa Statuta u Registar; Organima Gradske organizacije moraju dostavljati godišnje planove i programe, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja; Statističke izveštaje istovremeno kad i Savezu slepih Srbije; Zapisnike sa godišnjih sednica skupština sa izveštajem o radu i izveštajem o finansijsko-materijalnom poslovanju sa izveštajem Nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine; Zaključke sa sednica Upravnog odbora i druge podatke i informacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pismenog zahteva. Ukoliko u okviru Gradske organizacije istovremeno deluju opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda i podružnice, opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda imaju predstavnike u Skupštini Gradske organizacije. Opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda koje ne sprovode zajedničke ciljeve i zadatke i koje deluju suprotno Statutu i drugim opštim aktima Saveza i Gradske organizacije mogu biti isključene iz sastava Gradske organizacije. Pre donošenja odluke o isključenju, organi Gradske organizacije upozoriće rukovodstva organizacija iz prethodnog stava ovog člana o postojanju razloga za isključenje. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Na odluku o isključenju, organizacija ima pravo žalbe Skupštini Gradske organizacije u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju. Odluka Skupštine doneta na prvoj narednoj sednici je konačna, nakon čega Upravni odbor pokreće postupak za formiranje podružnice sa te teritorije. Istovremeno Upravni odbor pokreće postupak za isključenje te opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda i iz sastava Saveza. I u slučaju istupanja opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda iz sastava Gradske organizacije, Upravni odbor Gradske organizacije donosi odluku o prestanku članstva u Gradskoj organizaciji. Upravni odbor donosi odluku iz prethodnog stava ovog člana na osnovu odluke Skupštine opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda. Istovremeno pokreće postupak za formiranje podružnice sa te teritorije i postupak za isključenje te opštinske ili međuopštinske organizacije Saveza iz Beograda iz sastava Saveza. Ostala međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Gradske organizacije i opštinskih i međuopštinskih organizacija Saveza iz Beograda bliže se regulišu Sporazumom o saradnji.
V - INTERESNO ORGANIZOVANJE
 • Član 24.
  U okviru Gradske organizacije mogu se osnivati i delovati udruženja, društva, klubovi i druge asocijacije članova Saveza sa statusom pravnog lica radi rešavanja specifičnih problema i zadovoljavanja posebnih interesa. Ciljevi i rad asocijacija iz stava 1. ovog člana ne smeju biti u suprotnosti sa ciljevima Saveza i Gradske organizacije. Na prijem asocijacija iz stava 1. ovog člana shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Statuta Saveza. Asocijacije u smislu ovog člana mogu imati predstavnika u Skupštini Gradske organizacije, ali bez prava glasa.
 • Član 25.
  U okviru Gradske organizacije mogu se osnivati i delovati sekcije, grupe i drugi oblici povezivanja članova radi rešavanja specifičnih problema i zadovoljavanja posebnih interesa. Oblici organizovanog rada iz prethodnog stava ovog člana ne mogu imati status pravnog lica.
VI - ORGANI I FUNKCIJE U GRADSKOJ ORGANIZACIJI
 • Član 26.
  Organi Gradske organizacije su:
  1. Zborovi podružnica Gradske organizacije (u daljem tesktu: zbor);
  2. Skupština Gradske organizacije (u daljem tekstu: Skupština);
  3. Upravni odbor Gradske organizacije (u daljem tekstu: Upravni odbor);
  4. Nadzorni odbor Gradske organizacije (u daljem tekstu: Nadzorni odbor)
 • 1. Zbor podružnice
 • Član 27.
  Najviši organ podružnice je zbor koji čine svi članovi podružnice stariji od 18 godina. Podružnica koja okuplja do 100 članova može birati sekretara podružnice, a podružnica koja okuplja više od 100 članova bira sekretarijat od tri do pet članova. Predsednik zbora je istovremeno i predsednik sekretarijata podružnice. Zbor saziva predsednik zbora u saradnji s predsednikom Gradske organizacije, a na osnovu odluke Upravnog odbora, odluke sekretarijata podružnice, ili na zahtev 1/3 članstva podružnice. Predsednik zbora sarađuje sa organima Gradske organizacije na planiranju i izvršavanju svih zadataka od interesa za članstvo na području delovanja podružnice. Poziv za zbor upućuje se svim članovima najmanje sedam dana pre održavanja zbora.
 • Član 28.
  Zbor:
  1. razmatra Nacrt Statuta Gradske organizacije, izuzev ako postoje razlozi hitnog donošenja;
  2. raspravlja o planu i programu rada, finansijskom planu, izveštaju o radu, izveštaju o finansijsko-materijalnom poslovanju sa završnim računom Gradske organizacije;
  3. predlaže kandidate za izvršne funkcije, organe i radna tela Gradske organizacije;
  4. bira, zamenjuje i vrši opoziv predstavnika Skupštine Gradske organizacije sa svog područja delovanja i drugih predstavnika sa svog područja delovanja što se bliže reguliše Poslovnikom;
  5. obavlja i druge zadatke u skladu sa potrebama i interesima članova.
 • Član 29.
  Zborom predsedava predsednik zbora, a u njegovom odsustvu lice koje odredi zbor.
 • Član 30.
  Zbor se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Zbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova podružnice. Ukoliko zbor nema kvorum posle čekanja od 30 minuta zbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 10 članova podružnice. Izuzetno, po odluci Upravnog odbora, predsednik može zakazati zbor dve ili više podružnica, ili zbor članstva Gradske organizacije uz prethodni dogovor sa predsednicima sekretarijata podružnica i ne više od dva puta uzastopno u toku dve godine.
 • Član 31.
  Zbor bira predstavnike u Skupštinu Gradske organizacije srazmerno broju članova podružnice. Način i postupak kandidovanja i izbori na podružnicama, način rada na Zboru iz stava 4. člana 30. i druga pitanja bliže se regulišu Izbornim pravilima i Poslovnikom.
 • 2. Skupština Gradske organizacije
 • Član 32.
  Skupština je najviši organ Gradske organizacije i čine je predstavnici podružnica i opštinskih i međuopštinske organizacije Saveza sa teritorije grada Beograda. Skupštinu čine po jedan predstavnik za podružnice odnosno opštinske i međuopštinsku organizaciju Saveza iz Beograda koje imaju do 100 članova, po dva predstavnika za one koje imaju do 200 članova, po tri predstavnika za one koje imaju do 300 članova i po četiri predstavnika za one koje imaju preko 300 članova.
 • Član 33.
  Skupština:
  1. usvaja Statut Gradske organizacije, njegove izmene i dopune;
  2. donosi Poslovnik, izborna pravila i druga opšta akta;
  3. donosi program rada i finansijski plan, usvaja izveštaje o radu i o finansijsko-materijalnom poslovanju sa završnim računom i izveštajem Nadzornog odbora;
  4. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predstavnike Gradske organizacije u Skupštini Saveza;
  5. obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove;
  6. donosi odluke: o pokretanju privredne delatnosti, o osnivanju ustanova, o pokretanju glasila Gradske organizacije, o udruživanju u asocijacije slepih i drugih osoba sa invaliditetom koje imaju status pravnog lica, o statusnim promenama, o prestanku rada Gradske organizacije;
  7. proglašava počasno članstvo i daje druga priznanja;
  8. razmatra molbe, žalbe i predstavke članova i o njima zauzima stavove i donosi odluke u okviru svog delokruga;
  9. vrši i druge poslove koji su po svojoj prirodi u njenoj nadležnosti.
 • Član 34.
  Skupština zaseda jednom godišnje a po potrebi i češće.
 • Član 35.
  Redovnu sednicu Skupštine saziva predsednik po odluci Upravnog odbora. Vanrednu sednicu Skupštine saziva predsednik po odluci Upravnog odbora, ili na pismeni zahtev najmanje 1/3 predstavnika Skupštine Gradske organizacije, ili na pismeni zahtev Nadzornog odbora, ili na pismeni zahtev tri zbora podružnica. Zahtev iz prethodnog stava ovog člana podnosi se Upravnom odboru Gradske organizacije. Ukoliko predsednik ne sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, vanrednu sednicu Skupštine mogu sazvati Upravni odbor ili predlagači iz stava 2. ovog člana.
 • Član 36.
  Predlog dnevnog reda redovne sednice Skupštine utvrđuje Upravni odbor, a vanredne sednice Upravni odbor ili predlagači iz stava 2. prethodnog člana.
 • Član 37.
  Poziv za redovnu sednicu Skupštine sa datumom održavanja sednice i predlogom dnevnog reda dostavlja se predstavnicima Skupštine i drugim licima čije je prisustvo i učešće u radu u konkretnom slučaju potrebno, a najmanje 15 dana pre datuma održavanja sednice. Ukoliko se uz poziv za redovnu sednicu u smislu stava 1. ne dostave materijali njih je potrebno dostaviti najmanje 8 dana pre datuma održavanja sednice. Poziv za vanrednu sednicu u smislu stava 1. ovog člana dostavlja se, ali u roku ne kraćem od 3 dana pre održavanja sednice.
 • 3. Upravni odbor
 • Član 38.
  Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine. Upravni odbor ima 7 članova. Predsednik i potpredsednik Skupštine su po funkciji i predsednik i potpredsednik Upravnog odbora.
 • Član 39.
  Upravni odbor:
  1. organizuje rad Gradske organizacije između dve sednice Skupštine i sprovodi odluke i zaključke Skupštine
  2. ostvaruje saradnju sa sekretarijatima podružnica i rukovodstvima opštinskih i međuoopštinskih organizacija Saveza iz Beograda koje su u sastavu Gradske organizacije
  3. razvija saradnju sa drugim organizacijama slepih i sa drugim invalidskim i humanitarnim organizacijama
  4. razvija stalnu saradnju sa državnim organima i organima lokalne samouprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima, privrednim organizacijama i drugim subjektima u okviru ciljeva i zadataka kojima se bavi Gradska organizacija
  5. imenuje svoje predstavnike u organe i radna tela organizacija sa kojima sarađuje, u skladu sa njihovim aktima
  6. obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove
  7. upravlja imovinom Gradske organizacije
  8. pokreće postupak za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi određuje posebnog zastupnika za ovaj postupak
  9. donosi odluku o organizovanju Stručne službe i proširene delatnosti
  10. donosi akta: o poslovima i radnim zadacima, pravima i obavezama zaposlenih u Stručnoj službi i proširenoj delatnosti, i druga akta kojima se, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, regulišu pitanja iz radnog odnosa; donosi i druga akta koja su, u skladu sa Zakonom, u neposrednoj vezi sa profesionalnim radom zaposlenih u Gradskoj organizaciji i druga akta kojima se uređuje rad Gradske organizacije u pojedinim oblastima a koja nisu u nadležnosti Skupštine
  11. bira ili imenuje i razrešava sekretara
  12. usvaja privremeni program rada i privremeni finansijski plan
  13. upoznaje se sa izveštajem Nadzornog odbora i završnim računom Gradske organizacije
  14. donosi odluke o sprovođenju planiranih aktivnosti i izvršavanju finansijskog plana i vrši rebalans finansijskog plana u okviru ostvarenih prihoda uz poštovanje namene ostvarenih sredstava
  15. utvrđuje i podnosi predloge Statuta, drugih opštih akata i ostalih normativnih i programskih dokumenata iz nadležnosti Skupštine
  16. razmatra molbe, žalbe i predstavke članova i zauzima stavove i donosi odluke o njima u okviru svog delokruga
  17. vrši i druge poslove koji su po svojoj prirodi u njegovoj nadležnosti
 • Član 40.
  Upravni odbor se sastaje pet puta godišnje, a po potrebi i češće. Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Gradske organizacije na sopstvenu inicijativu ili na zahtev većine članova Upravnog odbora. Ukoliko predsednik Gradske organizacije ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva većine članova Upravnog odbora, vanrednu sednicu Upravnog odbora može sazvati ta većina. Predlog dnevnog reda utvrđuje predsednik Gradske organizacije ili članovi Upravnog odbora koji zahtevaju sazivanje sednice.
 • 4. Nadzorni odbor
 • Član 41.
  Nadzorni odbor ima 5 članova od kojih bar 2 iz redova finansijskih i pravnih stručnjaka. Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svog sastava na konstitutivnoj sednici. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine Gradske organizacije.
 • Član 42.
  Nadzorni odbor: Nadzorni odbor o uočenim pojavama i svojim stavovima obaveštava Upravni odbor i Skupštinu Gradske organizacije i predlaže im preduzimanje odgovarajućih mera.
  1. vrši nadzor nad celokupnim finansijsko-materijalnim poslovanjem Gradske organizacije;
  2. prati i analizira da li se poštuju zakoni i drugi propisi, kao i opšti i pojedinačni akti Gradske organizacije kojima se reguliše ovo poslovanje;
  3. prati i analizira da li se finansijska i materijalna sredstva Gradske organizacije celishodno koriste i troše;
  4. po potrebi razmatra i druga pitanja koja se odnose na rad Gradske organizacije i o njima zauzima stavove;
  5. razmatra predstavke koje su mu upućene i o njima zauzima stavove;
 • Član 43.
  Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje Upravnom odboru i Skupštini Gradske organizacije podnosi izveštaj o svom radu i o izvršenom nadzoru nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Gradske organizacije.
 • Član 44.
  Predsednik Gradske organizacije: Za svoj rad predsednikje odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Gradske organizacije.
  1. predstavlja i zastupa Gradsku organizaciju pred državnim i drugim organima, privrednim društvima i ostalim pravnim i fizičkim licima i preduzima druge radnje u pravnom prometu u ime i za račun Gradske organizacije;
  2. predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora;
  3. stara se da se rad Skupštine i Upravnog odbora sprovodi u skladu sa zakonom, Statutom, drugim opštim aktima Gradske organizacije, programom rada i finansijskim planom;
  4. stara se da se blagovremeno pripreme neophodni materijali za sednice Skupštine i Upravnog odbora i da se stvore uslovi za njihovo održavanje;
  5. stara se da se opšti akti Saveza i odluke Skupštine i Upravnog odbora blagovremeno i dosledno izvršavaju;
  6. koordinira rad organa i radnih tela Gradske organizacije;
  7. potpisuje zapisnike, opšte akte i odluke koje usvaja Skupština i Upravni odbor;
  8. obavlja i druge funkcije koje mu poveri Upravni odbor i Skupština Gradske organizacije.
 • Član 45.
  Potpredsednik Gradske organizacije obavlja funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti uključujući i funkciju zastupnika. Potpredsednik može obavljati i druge funkcije koje mu poveri predsednik Gradske organizacije.
 • Član 46.
  Sekretar: Delokrug sekretara, uslovi i postupak izbora ili imenovanja sekretara Gradske organizacije bliže se regulišu posebnim opštim aktom Upravnog odbora.
  1. zajedno sa predsednikom Gradske organizacije priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora;
  2. u saradnji sa Stručnom službom priprema materijale za sednice organa Gradske organizacije i stara se da se stvore neophodni uslovi za rad organa i radnih tela Skupštine i Upravnog odbora;
  3. u saradnji sa Stručnom službom sprovodi odluke organa Gradske organizacije i planirane aktivnosti;
  4. stara se o delovanju Gradske organizacije u skladu sa Zakonom;
  5. ima pravo finansijskog nalogodavca Gradske organizacije;
  6. rukovodi Stručnom službom Gradske organizacije, Salonom za masažu, koordinira njihov rad i ima ovlašćenja kao direktor u smislu Zakona o radu;
  7. za svoj rad i rad Stručne službe odgovara predsedniku i Upravnom odboru Gradske organizacije;
  8. obavlja i druge zadatke koje mu poveri predsednik i Upravni odbor Gradske organizacije.
 • Član 47.
  Predsednik, potpredsednik Skupštine i Upravnog odbora i sekretar Upravnog odbora po funkciji su predsednik, potpredsednik i sekretar Gradske organizacije.
VII - IZBORI I ODLUČIVANJE
 • Član 48.
  Mandat članova organa i stalnih radnih tela Gradske organizacije traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora uzastopno na najviše još jedan mandat. Mandati iz prethodnog stava prestaju i pre isteka roka od četiri godine u slučaju podnošenja ostavke, opozivom, preseljenjem ako to zahteva podružnica čiji je bio predstavnik i u slučaju organizovanja vanrednih izbora.
 • Član 49.
  Izbori u Gradskoj organizaciji se sprovode na osnovu odluke Skupštine Saveza o raspisivanju izbora za organe Saveza i organizacija, programa i kalendara izbornih aktivnosti Saveza, a prema Izbornim pravilima Gradske organizacije. Članovi Upravnog odbora i predsednik Gradske organizacije biraju se iz redova članova Skupštine Gradske organizacije.
 • Član 50.
  Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor Gradske organizacije punovažno odlučuju kada je na sednicama prisutno više od polovine članova. Statut, njegove izmene i dopune, druga opšta akta, kao i odluku o izboru predsednika Gradske organizacije, Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije donose većinom glasova izabranih članova. Ostale odluke Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije donose većinom glasova prisutnih članova. Ostale odluke organi Gradske organizacije donose većinom glasova prisutnih članova organa.
 • Član 51.
  Organi Gradske organizacije odluke donose javnim glasanjem, a ako to zatraži najmanje trećina članova organa, odluke se donose tajnim glasanjem. Odluka o izboru predsednika Gradske organizacije donosi se tajnim glasanjem, osim u slučaju kada je predložen samo jedan kandidat. Donošenje odluka javnim ili tajnim glasanjem bliže se reguliše Poslovnikom.
VIII - FINANSIRANJE RADA I IMOVINA GRADSKE ORGANIZACIJE
 • Član 52.
  Gradska organizacija može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, privredne delatnosti i na drugi zakonom dozvoljeni način.
 • Član 53.
  Gradska organizacija se bavi ostalom zdravstvenom zaštitom, šifra 85142 a naročito ručnom masažom tela (opštom i parcijalnom) koju obavljaju profesionalno zaposlena slepa i slabovida lica - fizioterapeutski tehničari. Pored toga Gradska organizacija se može baviti sledećim privrednim i drugim delatnostima:
  1. Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja
  2. Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih dela i drugih publikacija
  3. Izdavanje časopisa
  4. Obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja
  5. Ostala socijalna zaštita u ustanovama bez smeštaja
  6. Nepomenute uslužne aktivnosti
 • Član 54.
  Sredstva Gradske organizacije utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom. Sredstva se u finansijskom planu utvrđuju prema vrsti prihoda, a raspoređuju se prema namenama u skladu sa ciljevima, zadacima i programom rada Gradske organizacije.
 • Član 55.
  Finansijsko-materijalno poslovanje Gradske organizacije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, opštim aktima organa Gradske organizacije i konkretnim odlukama organa Gradske organizacije i ovlašćenih lica.
 • Član 56.
  Imovinu Gradske organizacije čini sva pokretna i nepokretna imovina, novčana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava koja se vode na ime Gradske organizacije.
 • Član 57
  Skupština odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretnih stvari, a Upravni odbor odlučuje o sticanju i otuđenju pokretnih stvari, kao i o davanju nepokretnih i pokretnih stvari u zakup ili na korišćenje. Otuđenje nepokretnih stvari vrši se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem pismenih ponuda, kao i pokretnih u knjigovodstvenoj vrednosti preko 500.000,00 dinara. Ako radnje iz prethodnog stava ovog člana ne daju rezultate može se pristupiti neposrednoj pogodbi. Otuđenje ostalih pokretnih stvari i davanje u zakup vrši se prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. Sekretar odlučuje o nabavkama sitnog inventara, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala.
IX - PRESTANAK RADA GRADSKE ORGANIZACIJE
 • Član 58.
  Gradska organizacija prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka rada Gradske organizacije njena imovina pripada organizaciji koja preuzme ostvarivanje ciljeva i zadataka koji su utvrđeni ovim Statutom. Skupština Gradske organizacije određuje organizaciju iz prethodnog stava. U slučaju da Skupština ne odredi organizaciju koja će preuzeti imovinu Gradske organizacije, imovina će se predati Savezu.
X - DONOŠENJE STATUTA
 • Član 59.
  Inicijativu za donošenje Statuta, ili njegovih izmena i dopuna mogu pokrenuti organi Gradske organizacije. Odluku o pokretanju postupka donošenja Statuta mogu doneti Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije. Nacrt Statuta Gradske organizacije kao i njegove izmene i dopune utvrđuje Statutarna komisija Gradske organizacije, razmatraju ga zborovi podružnica izuzev u slučaju hitnog donošenja, predlog utvrđuje Upravni odbor, a Statut usvaja Skupština Gradske organizacije. U slučaju nesaglasnosti Statuta Gradske organizacije sa Statutom Saveza, Skupština, Upravni odbor ili Nadzorni odbor Gradske organizacije su dužni da pokrenu postupak usaglašavanja. Do usaglašavanja primenjuju se odredbe Statuta Saveza.
 • Član 60.
  Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
XI-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 • ČLAN 61.
  Sva akta Gradske organizacije doneće se ili usaglasiti sa odredbama ovog Statuta od dana upisa u Registar kod Agencije za privredne registre, u Zakonom propisanom roku.
 • ČLAN 62.
  Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima. Ovlašćuje se Upravni odbor Gradske organizacije da otkloni eventualne nedostatke Statuta na koje ukaže Agencija za privredne registre.
 • ČLAN 63.
  Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar od kada će se i primenjivati.
 • ČLAN 64.
  Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Gradske organizacije slepih Beograda broj 487 od 14.06.2007. godine.
Predsednik Sekretar
Mirko Dimitrijević Nataša Vulekić